PLAN DE DEZVOLTARE STATEGICĂ

IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti

 

Planul de acţiuni

 

pentru implimentarea Planului de dezvoltare strategică a IMSP CMF Floreşti

în perioada 2014 – 2018

 

Nr. d/o Activităţi Termene de realizare Executori Responsabili pentru implimentare Indicatori

Secţiunea 1. Îmbunătăţirea dirijării la nivel de AMP în raion în vederea asigurării condiţiilor necesare

implimentării obiectivelor trasate în Politica Naţională de Sănătate

1.1. Instruirea personalului IMSP CMF Floreşti în realizarea politicilor de sănătate Sistematic Secţia resurse umane Directorul Ponderea persoanelor instruite în totalul de personal eligibil
1.2. Redefinirea rolului IMSP CMF Floreşti Sistematic Administraţia Directorul IMSP funcţional conform atribuţiilor sale
1.3. Fortificarea capacităţii IMSP CMF Floreşti de monitorizare a serviciilor medicale prestate Sistematic Consiliul Calităţii Vicedirectorul medical Sistem de monitorizare şi evaluare ce funcţionează
1.4. Implimentarea Sistemului Informaţional Medical Integrat 2013 Serviciului de statistică şi informatică medicală Directorul Sistemul informaţional medical integrat conform standartelor agreate
1.5. Consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate Sistematic Administraţia Directorul Parteneriat intersectorial funcţional
1.6. Realizarea Contractelor cu CNAM şi acordarea asistenţei medicale primare conform Normelor metodologice de aplicare a Programului Unic Sistematic Personalul medical Directorul

Vicedirectorul medical

Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de AMP
1.7. Analiza anuală a activităţii IMSP CMF Floreşti şi trasarea măsurilor pentru activitate Anual

I trimestru

Adjuncţii şefii CS Directorul Şedinţele Consiliului Colegial Terirorial
1.8. Perfecţionarea lucrului organizator metodic şi metodele de administrare în subdiviziunile IMSP CMF Floreşti prin îmbunătăţirea continue a plănuirii, respectarea disciplinei de muncă şi executorie la toate nivelurile Sistematic Şefii CS Vicedirectorul Activităţi evaluate şi monitorizate
1.9. Monitorizarea îndeplinirii directivelor, ordinelor organelor ierarhic superioare cît şi cele locale Permanent Vicedirectorul

Şefii CS

Directorul Executarea actelor normative de către persoanele responsabile
1.10. Implimentarea în practică şi controlul îndeplinirii ordinelor MS şi CNAM referitor la asistenţa farmaceutică Permanent Farmacist-diriginte Directorul Executarea actelor normative în vigoare de către persoanele responsabile
1.11. Coordonarea activităţilor între serviciile şi secţiile Spitalului Raional cu CMF întru îmbunătăţirea dispanserizării bolnavilor, prevenirea spitalizării tardive a pacienţilor şi erorilor curativ-diagnostice Permanent Şefii CS Vicedirectorul Şedinţele comune ale Consiliului Colegial Teritorial Comun, Consiliului Calităţii, Consiliilor Comune
1.12. Asigurarea executării actelor normative în vigoare despre respectarea regimului sanitar antiepidemiologic Permanent Şefii CS

Asistenţii medicali superiori

Vicedirectorul

Asistent medical principal

Numărul de activităţi realizate, deplasări cu scop de evaluare.

Asigurarea cu dezinfectanţi.

1.13. Elaborarea şi realizarea planului de activitate a Consiliului Medical pentru fiecare an Trimestrul I

Permanent

Vicedirectorul Directorul Şedinţele Consiliului Medical Comun
1.14. Asigurarea respectării legislaţiei RM şi internaţionale cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului Permanent Personalul medical Directorul

Vicedirectorul

Serviciul juridic

Afişarea în instituţii Numărul de petiţii soluţionate în favoarea pacientului
1.15. Asigurarea alocării facilităţilor pentru atragerea tinerilor specialişti Permanent APL

Serviciul economic

Directorul Numărul de medici de familie şi asistenţi medicali de familie angajaţi în IMSP CMF Floreşti
Secţiunea 2. Îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate
2.1. Sporirea capacităţii furnizorilor de estimare a volumului de servicii adecvate care vor servi drept temei pentru contractare Permanent Serviciul economic Directorul Baza-tehnică materială, procurările de utilaj medical, automobile, mobilă
2.2. Perfecţionarea mecanismului de control asupra gestionării resurselor financiare Permanent Serviciul economic Directorul Şedinţele Consiliului Administrativ cu evaluarea activităţii financiare şi modalitatea de gestionare a resurselor financiare; auditul financiar de CNAM
2.3. Implimentarea indicatorilor de monitorizare pentru Programele financiare din sistemul de sănătate Permanent Vicedirectorul  Directorul Perfecţionarea profesională a contabililor
2.4. Punerea în aplicare a Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către IMSP raionale în conformitate cu HG nr.1128 din 28.08.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Medologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” şi raional MS nr.466 din 19.12.2007 Permanent Vicedirectorul Directorul Afişarea în toate instituţiile din subordine pentru personal, vizitatori şi pacienţi
2.5. Examinarea în cadrul Consiliului Administrativ a distribuţiei surselor financiare Şedinţele Consiliului Administrativ Serviciul economic Directorul Prezenţa proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Administrativ
2.6. Organizarea auditului medical intern ca parte componentă a Consiliului Calităţii Conform planului Comisia de control al calităţii serviciilor

Echipa de audit

Directorul Actele de control
Secţiunea 3. Organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate adecvate cerinţelor şi ajustarea la necesităţile populaţiei
3.1. Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi importanţă strategică Permanent Vicedirectorul Directorul Controlul factorilor de risc, controlul maladiilor non transmisibile şi cu impact major asupra sănătăţii
3.2. Iniţierea elaborării proiectului Strategiei de sănătate publică, precum şi a planului de acţiuni în domeniile prioritare Permanent Vicedirectorul Directorul Planul de dezvoltare a AMP a raionului pentru anii 2014-2018 precum şi Programul de acţiuni în domeniile prioritare
3.3. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de imunizări pentru anii 2016-2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Ponderea persoanelor imunizate din contingentul elizibil
3.4. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de eredicare a maladiilor prin deficit de Iod pînă în anul 2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Monitorizare trimestrială, anuală. Depistare prin examen profilactic.
3.6. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Amenajat cabinetele de educaţie în sănătate CS.

Măsurile de promovare a modului sănătos de viaţă.

3.7. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2016-2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Examinarea persoanelor din grupele de risc. Depistarea primară de către medicul de familie.
3.8. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2016-2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Folosirea în instituţie a seringilor getabile, gestionarea corectă a deşeurilor, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentelor medicale, examinarea persoanelor din grupul de risc şi simptomatici
3.9. Implimentarea, monitorizarea şi evaluarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2016-2020 Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Monitorizarea grupelor de risc. Depistarea, supravegherea şi tratamentul antiviral pacienţilor prin Program Naţional. Protecţia personalului.
3.10. Implimentarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Deschiderea Centrului de Sănătate Mintală Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Numărul de activităţi realizate

 

Formarea echipei

3.11. Implimentarea Protocoalelor Clinice Naţionale elaborate de către Ministerul Sănătăţii

 

Concomitent apariţiei PCN Vicedirectorul Directorul Numărul de PCI elaborate
3.12. Evaluarea activităţii Cabinetului de Sănătate a Reproducerii cu elaborarea măsurilor de optimizare a funcţionării acestuia Semestrul I Medicul pentru planificarea familiei Specialistul principal în AMM şi C Deplasări în instituţiile din subordine. Activităţi de planificare a sarcinei şi micşorarea avorturilor. Asigurarea cu contraceptice a persoanelor din grupele de risc.
3.13. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi creşterea nivelului de satisfacţie a pacienţilor Permanent Medicii de familie Vicedirectorul Funcţionarea auditului medical intern în cadrul Consiliului Calităţii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin programarea pacienţilor. Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate. Procurarea de utilaj medical modern.
3.14. Implimentarea indicatorilor de monitorizare a calităţii Permanent Vicedirectorul Directorul Numărul de indicatori monitorizaţi
3.15. Organizarea Campaniilor de informare a populaţiei referitoare la drepturile şi responsabilităţile pacienţilor Permanent Medicii de familie Vicedirectorul medical Numărul de activităţi realizate
3.16. Monitorizarea şi evaluarea ritmică a activităţii în instituţiile medicale primare pentru respectarea conceptului de asigurare a calităţii, accesibilităţii la serviciile medicale, activităţilor de tratament, prevenţie, îngrijiri paliative, alte compartimente conform Programului Unic Lunar cîte

2 instituţii

Vicedirectorul

Specialistul principal în AMM şi C

Directorul Monitorizarea trimestrială a activităţii CS şi serviciilor de diagnostic
3.17. Efectuarea autoevaluării implimentării programului CIMC în fiecare localitate a raionului Permanent

Anual

Specialistul principal în AMM şi C Directorul Rapoartele prezentate
3.18. Asigurarea în comun cu APL copiii în vîrsta pînă la 1 an din familiile social-vulnerabile cu amestecuri lactate adaptate Anual Specialistul principal în AMM şi C Directorul Sumele alocate şi numărul de beneficiari
3.19. Perfecţionarea diagnosticului prenatal prin curs de perfecţionare a medicului ecografist Permanent Medicul imagist Directorul Calitatea examinării ecografiei, descrierea amănunţită conform formularului
3.20. Analiza sistematică a morbidităţii şi mortalităţii copiilor Lunar

Trimestrial Anual

Şefii CS

Medicii de familie

Specialistul principal în AMM şi C Analiza lunară după indicatori
Secţiunea 4. Generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru sistemul de sănătate
4.1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane în condiţii de autonomie Pe parcursul anului

Permanent

Şef serviciul personal Directorul Numărul de şefi ai CS instruiţi
4.2. Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea instituţiilor medicale cu transport Pe parcursul anului Serviciul economic Directorul Reparaţiile în instituţiile medicale. Reparaţii capitale cu susţinere financiară a APL.
4.3. Ajustarea fişelor de post la normativele aprobate pentru toate categoriile de personal 2013-2016 Şef serviciul personal Directorul Ponderea angajaţilor, fişe de post definitive
4.4. Asigurarea inofensivităţii muncii prin asigurarea cu mojloace de protecţie Permanent Inginer pe tehnica securităţii Directorul Numărul de instrucţiuni; dotarea locurilor de muncă cu echipament de protecţie
4.5. Informarea Consiliului Raional cu privire la necesitate, problemele instituţiei, noutăţi etc. Programat

La necesitate

Serviciul economic

Vicedirectorul

Directorul Numărul de informaţii, solicitări
4.6. Soluţionarea de comun acord cu Fondatorul, Administraţia Publică Locală a problemelor de sănătate ale populaţiei social defavorizate La necesitate Şefii CS

Medicii OMF

Vicedirectorul medical

Specialistul principal în AMM şi C

Participarea în comisiile de la Consiliul Raional şi primării
4.7. Implicarea Fondatorului în finanţarea serviciilor de sănătate – alocarea finanţelor pentru realizarea Programelor Naţionale, reparaţii capitale La necesitate Serviciul economic Directorul Sumele alocate din partea Consiliului Raional
4.8. Participarea la audienţa cetăţenilor organizate de Consiliul Raional şi Primării Conform programului Directorul Numărul de ieşiri în localităţile rurale
                   

                            Director

IMSP CMF Floreşti                                                                                                Svetlana Rusu